HMV Voss Eigedom AS

HMV Voss Eigedom AS eig bygningane som er leigd ut til HMV Maskin AS på Tvildemoen (tomta er festa hjå Voss Kommune), garden Røyrlidi i Raundalen (nær 467 mål innmark og utmark), 7 bortfesta tomter i Dokki og tomteareal Lia (6,5 mål) som ligg kloss oppunder bustadfeltet Songvesborgi.

Organisasjonsnummer: 912803783

Eigarar: Familiane Rørlien, Hana og Hovland

Dagleg leiar: Steinar Hjørnevik

Telefonikon

481 47 971

Stuttraaen AS

Eigarar: HMV Voss Eigedom AS 51% og Voss Holding AS 49%.

Selskapet fester nabotomta til HMV Maskin AS på Tvildemoen. Tomta er på ca. 8,3 mål og er regulert til næringsaktivitet.

Spørsmål vedkomande eigedomsselskapet kan rettast til dagleg leiar Steinar Hjørnevik.